Polityka prywatności

 Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, iż:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zależności od złożonej aplikacji jest:


•    Pratt & Whitney Rzeszów S.A. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska lub
•    Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów, Polska lub
•    Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.. z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Elektryczna 4a, 62-800 Kalisz, Polska lub
•    Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, adres: ul. Grabska 4, 32-005 Niepołomice, Polska.


2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko/stanowiska zgodne ze złożoną aplikacją oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3.    Administratorzy nie sprzedają ani nie udostępniają danych osobowych. Dane osobowe są udostępniane tylko spółkom z Grupy United Technologies Corporation (dalej Grupa UTC) z wyjątkiem: usługodawców, którym Grupa UTC zleca wykonywanie usług w swoim imieniu. Grupa UTC udostępnia dane osobowe tylko tym usługodawcom, z którymi zawarła umowę ograniczającą możliwość wykorzystywania lub ujawniania informacji do sytuacji, w których jest to konieczne w celu wykonania usług w imieniu Grupy UTC lub zapewnienia zgodności z wymaganiami prawa;
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;
5.    Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji lub na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz przez okres wynikający z innych przepisów;
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej do każdej ze spółek lub elektronicznej na adres mailowy jednej ze spółek:

•    Pratt & Whitney Rzeszów S.A. - ;.
•    Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. - ;
•    Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o -
•    Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o -

7.    Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu podczas podejmowaniu decyzji pod kątem spełniania wymagań na aplikowane stanowiska;
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
9.    Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również wszelkie uwagi, pytania lub inne spostrzeżenia dotyczące możliwości ulepszenia niniejszej witryny
z perspektywy użytkownika należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy jednej ze spółek wymienionych w pkt 6.
10.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Informujemy, iż każda z wyżej wymienionych spółek, jako podmioty należące do Grupy UTC ponadto stosuje zasady ochrony prywatności określone w polityce prywatności UTC - General Privacy Notice oraz lokalnych politykach spółek. Dodatkowe informacje dotyczące zasad ochrony danych każdej ze spółek umieszczone są na witrynie głównej stopce o nazwie „Privacy policy”.